شرایط عضویت

طبق مـاده 9 اساسنامه شرایط و انواع عضویت در جامعه حمایت از بیماران M.S ایران به شرح ذیل طبقه بندی شده است .

انواع عضویت :

1)    اعضای اصلی ، پيوسته (عضويت بيمار )

تبصره : دارا بـودن كليه شرایط عضویت ذیل ، علاوه بر عضویت ، بيمار حق حضور در مجامع عمومی را دارا خواهد بود .

2)    اعضای وابسته (عضويت افتخاری)

شامل : خانواده بيماران ، عوامل پزشكی و درمانی ، نخبگان علمی ، خيرين و اقشار عمومی .

3)    عضويت امدادی (حمایتی(

شامل بيمارانی كه تحت شرايط خاص شناسائی شده و عضويت جامعه به آنها اعطا می شود و فقط از خدمات حمایتی جامعه استفاده میکنند .


شرایط عضویت: 

1)       انجام معاینه پزشکی و تائید (ابتلا و بیماری) توسط پزشکان جامعه .

2)       ارائـه تقـاضا نـامه عضـويت .

3)       قبولی اساسنامه و شرایط عضویت .

4)       نداشتن منع حقوق قانونی و اجتماعی .

5)       حضور ، همکاری و مشارکت با جامعـه .

6)       پـرداخت حق عضـويت ساليانـه .

7)       بررسی تقاضا توسط هیأت مدیره و اعلام تائید آن . 

 

جوملا فارسی