ميزان شيوع بيماري به تفكيك

این بیماری در سراسر جهان رو به افزایش است ؛ اما با آنکه این روند رشد در ایران در مقايسه با کشورهای منطقه بیشتر شده ، هنوز تحقیقی جامع که علت این امر را نشان دهد انجام نشده است. علاوه براين ، ميزان شیوع سه برابری آن در زنان ضرورت پرداختن به ام اس را بیشتر می کند، چرا که هر عاملي که سلامت زنان را به عنوان مادر و نقش محوری آنان در خانواده تحت تاثیر قرار دهد ، تاثیر مستقیمی بر سایر اعضای خانوار دارد. بیشتر مبتلایان به ام اس در کشورهای اروپای شمالی و آمریکای شمالی هستند و کمترین میزان شیوع آن در مناطق استوایی است. شیوع ام اس در کل جهان رو به افزایش اما میزان شیوع اين يبماري در ایران نسبت به کشورهای منطقه سیر صعودی پر شتاب تری دارد . در چند سال گذشته، تشکیل پرونده های فراوان بیماران ام.اس در بیمارستان های اصفهان و مقایسه آن با آمارهای کشور موجب شده است برخی این استان را پایتخت بیماری ام اس در ایران بنامند.
در سه دهه گذشته، شیوع این بیماری در کشور به ویژه در استان اصفهان افزایش چشمگیری یافته است و پژوهش ها نشان می دهد شیوع این بیماری در استان اصفهان از پنج در 100 هزار نفر، هم اکنون به 60 در 100 هزار نفر رسیده است.

جوملا فارسی