ارکان جـامعه

مجمع عمومی)عضو پذيری                (  هیأت مدیره              بازرسين

1/1 - مجمع عمومی اعضاء عالیتـریـن مرجع تصمیم گیری جامعـه می بـاشـد .

2/1 - هيأت موسس ، هيأت مديره و بازرسين جامعه با همت و مشاركت بيماران مبتلا

M.S
تشكيل و در حوزه مديريت جامعه اكثريت (4/5) از بيماران ايفای نقش نموده و

حضور دارنـد
.

 

جوملا فارسی