اهداف اساسنامه ای و مأموريت جامعه

 خلاصه ای از اهداف و مأموريت جامعه :کلیـات : حمایت از بیماران مبتلا به M.S و كمك در بهبـود و ارتقاء وضعیت علمی ، پژوهشی ، داروئی ، درمانی ، آموزشی ، توانبخشی ، بستری و خانوادگی آنان و تلاش در رفع مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، رفاهی ، اشتغال و معیشتی و مشارکت در زندگی فردی مبتلایان و اطلاع رسانی زوايای مختلف و وضعيت بیماری M.S  به كل افراد جامعه .
 
جزئيات اهداف :
 
1)     جمع آوری و تهیه آمار (بانک اطلاعات) از نظر مشخصات و ویژه گی های وضعیت پزشکی و فردی بیماران مبتلا به M.S
2)     مشارکت و همکاری در گسترش فعالیت های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی مربوط به تشخیص و درمان و پیشگیری بیماری M.S توسط هيأت علمی جامعه .
3)     ارائـه طرحهای قابل اجراء به نهـادها وسازمانهای مختلف جهت بهبود وضعیت درمانی  رفاهی ، معیشتی و اجتماعی بیماران M.S
4)     انتشار نـشریـه بمنظور تحقق اهداف جامعه .
5)     تلاش برای رفع نیازهای درمانی ، اجتماعی ، مادی و معنوی بیمـاران .
6)     فراهم ساختن شرایط و بهره گيری بهينه از امكانات و اعتبارات موجود جامعه برای رفع مشکلات بیماران .
7)     جلب حمایت و کمک های دولتـی ، غيردولتی و مـردمی (داخلـی و خارجـی ) .
8)     ایجاد دفاتر نماینده گی در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ جهت حمایت از بیماران M.S کشور .
9)     مشارکت و ایـجاد مـراکـز مختلف درمانـی ، داروئـی ، توانبخشی و مراقبتی بمنظور رسیدگی بـه مسائل ویـژه بیمـاران M.S از قبیل : کلینیک تخصصی ، درمانگاه ، داروخانه ، فیزیوتراپی ، سالن ورزشی و آسایشگاه .
10)   زمینـه سازی و ایجاد مرکز آموزشی علمی ، اجتماعی ، فرهنگی و هنری بمنظور ارتقاء سطح آگاهی بیماران ، خانواده ها و کلیه افراد جامعه .
11)   ایجاد مرکز کاریابی و اشتغالزائی ، مشارکت در ایجاد و  تشکیل تعاونی های خود اشتغالی (تولیدی ، صنعتی و اداری) و تلاش در راستای احیای شرایط کار با اتکا به خويشتن و افزایش توانمندی آنان (با در نظر گرفتن توانائی ، قابلیت ، شرایط سنی و تحصیلات مبتلایان ) .
12)  ایجـاد تعامل و همکاری در كشور به صورت نهادی ملّی و فراگیر با فراهم ساختن و ایجاد شرایط استفاده از امکانات جامعه بمنظور بهبود موقعیت رفاهی ، معیشتی ، اجتماعی ، خانوادگی و فردی بیماران ( ارتقاء و برابری فرصت ها میان بیماران - کاهش فقر و تبعیض - ایجاد موقعیت برای دختران و بانوان این قشر با توجه به آمار ابتلا - تلاش برای جلوگیری از ناهنجاریهای ناشی از بیماری ) .

 

 

 

 

جوملا فارسی