موضوع فعالیت و ساختار جامعه

  موضوع فعالیت جامعه حمایت از بیماران M.S ایران :

موضوع فعالیت جـامعه حمایتی و خیریه می باشد و در خصوص انجام امور در زمینه های پزشکی ، علمـی ، تحقیقاتـی ، آموزش ، پیشگیـری ، درمان، تـوانبخشی و ارائه خدمـات رفـاهی ، معیشتی ، خانواده گی و فـردی در جهت حمایت از بیماران  M.S می باشد .

جوملا فارسی